Skip to content

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W ŁOSICACHNa podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, poz.1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. Nr 51, poz. 318/ oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz.1741, z 2015 r. poz. 935, 1274. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku

stanowi się co następuje:

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo Kanoniczne określa: "miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych" /KPK kan. 1205/. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.


Rozdział I - zasady ogólne


§ 1.

Cmentarz Parafialny w Łosicach jest własnością Parafii pw. św. Zygmunta w Łosicach.

§ 2.

Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz parafii pw. św. Zygmunta, który zarządza nim samodzielnie lub przez upoważnionych członków Zarządu Cmentarza.

§ 3.

Wszystkie sprawy związane z pochówkami, utrzymaniem grobów, funkcjonowaniem cmentarza powinny być zgłaszane w Kancelarii Zarządu Cmentarza, która mieści się w Łosicach ul. Narutowicza 2. Kancelaria czynna jest od wtorku do soboty w godzinach 16.00 - 16.50 (czas zimowy) 17.00 - 17.50 (czas letni) z wyjątkiem świąt kościelnych i rekolekcji.

§ 4.

Cmentarz jest otwarty od godz. 6.00 do nastania zmroku. Wszelkie prace remontowo - budowlane powinny być wykonane w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

§ 5.

1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków:
a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urny;
d) miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarząd Cmentarza lub osobę wyznaczoną przez Zarząd Cmentarza, do urządzenia grobu.

3. Przez usługi pogrzebowe rozumie się transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok do dnia pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.

4. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

5. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i jego otoczenia.
 

Rozdział II - zasady korzystania z cmentarza

 

§ 6.

Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
• kradzieży zniczy, wieńców, flakonów, wyposażenia grobów,
• chodzenia po grobach i trawnikach, niszczenia zieleni,
• zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
• picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, palenia papierosów,
• wprowadzania psów i innych zwierząt,
• jazdy rowerem lub innym sprzętem sportowo - rekreacyjnym,
• przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
• niszczenia oraz przestawiania pojemników na śmieci,
• palenia śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
• zabudowy otoczenia grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
• samowolnego wykonywania prac budowlanych lub remontowych,
• samodzielnego ustawiania ławek, płotów, układania podestów, itp. utrudniających komunikację i poruszanie się na terenie cmentarza oraz dojście do innych grobów,
• prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam,
• wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.

§ 7.

1. Bez wiedzy i zgody Zarządcy Cmentarza lub osoby upoważnionej przez Zarząd Cmentarza, nie można wykonywać żadnych prac remontowo – budowlanych. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, ten kto wykonał prace bez pisemnego zezwolenia zobowiązany jest do demontażu robót oraz poniesienia wszelkich kosztów ich usunięcia, w tym naprawienia powstałej szkody.

2. Zarządca Cmentarza wymaga bezwzględnego uzyskania jego zgody lub osoby upoważnionej przez Zarząd Cmentarza na:
• chowanie zwłok,
• ekshumację, bądź przeniesienie zwłok na inne miejsce,
• wykonywanie prac kamieniarskich, budowlanych, remontowych,
• ustawianie i przestawianie ławek i innych konstrukcji,
• wjazd pojazdami mechanicznymi,
• sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów.


Rozdział III - zasady dysponowania grobem

 

§ 8.

Miejsce na cmentarzu, rodzaj grobu, czas i rodzaj pogrzebu, uzgadnia się w Kancelarii Zarządu Cmentarza, gdzie należy przedłożyć oryginał karty zgonu potwierdzonej przez Urząd Stanu Cywilnego oraz kopię karty zgonu.

§ 9.

Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.

§ 10.

Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

§ 11.

Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez uiszczenie opłaty, Zarząd Cmentarza ma prawo potraktować to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

§ 12.

Prawa i obowiązki dysponenta:
1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawo do grobu.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarząd Cmentarza, lub kopia przelewu bankowego z wyraźnie zaznaczonym tytułem wpłaty.

3. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

4. Dysponent grobu ma prawo zrzec się uprawnień do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w Kancelarii Zarządu Cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą w Regulaminie cmentarza za pochowanie.

6. Upływ okresu 20 lat powoduje, że grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarząd Cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

7. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarząd Cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.

8. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia.

§ 13.

Wielkość grobu i wielkość odstępów:
Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
• dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m, odstępy: od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
• dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m, odstępy: od każdego boku po 0,5 m,
• dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m, odstępy: od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

§ 14.

Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m, odstępy: od każdego boku po 0,5 m.

§ 15.

Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, odstępy: na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

§ 16.

Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

§ 17.

Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.


Rozdział IV - zasady ponoszenia opłat

 

§ 18.

Dysponent grobu ma obowiązek ponoszenia kosztów użytkowania miejsca grzebalnego.

1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka (zwyczajowo 10% od jego wartości) pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno - kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w Kancelarii Zarządu Cmentarza.

2. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt.1, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

3. Pracownik kancelarii przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

4. Pokładne to opłata, składana w Kancelarii Zarządu Cmentarza lub przesłana na konto cmentarza, w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie murowanym. Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat. Wysokość pokładnego określona jest przez Zarząd Cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza.

5. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana w Kancelarii Zarządu Cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku.

6. Prolongat nie pobiera się od murowanych grobów rodzinnych tj. grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby.

7. Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Jeśli opłata na utrzymanie infrastruktury cmentarza jest wyższa niż wysokość prolongaty na kolejne 20 lat, to obowiązek uiszczenia różnicy pomiędzy tymi opłatami ciąży na dysponencie grobu ziemnego.

8. Wpływy z pokładnego, prolongat, rezerwacji miejsc, opłat za miejsce, na którym stawiany jest grobowiec oraz opłat na utrzymanie infrastruktury cmentarza, przeznaczane są na inwestycje cmentarne, w szczególności na koszty wywozu śmieci i składowania śmieci, opłat za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenia cmentarza, wynagrodzenie pracowników cmentarnych, utrzymania należytego porządku na cmentarzu oraz zapewnienie wykonania zadań wynikających z niniejszego regulaminu.
 


Rozdział V - zasady wykonywania prac i usług

 

§ 19.

1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich, pogrzebowych, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga uzyskania pisemnego pozwolenia na prace w Kancelarii Zarządu Cmentarza.

2. Pisemne pozwolenie należy uzyskać przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

3. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane do uzyskania od Zarządu Cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.

4. Wszyscy wykonawcy (tj. firmy zewnętrzne, prowadzące na podstawie właściwych przepisów prawa działalność gospodarczą) mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

§ 20.

1. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

2. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców, po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu za pokładne.

3. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Cmentarza rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym, Zarząd Cmentarza może stosować wobec takiego Wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na terenie Cmentarza.

5. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są do okazania stosownego pozwolenia pracownikowi Zarządu Cmentarza, na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich pracownik Zarządu Cmentarza ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

§ 21.

Pozostałości po pracach budowlanych Wykonawca ma obowiązek usunąć z cmentarza. Zabrania się pozostawiania ich w kontenerach na cmentarzu.

§ 22.

Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu, związane z wykonywaniem prac na cmentarzu, należy uiszczać w Kancelarii Zarządu Cmentarza, w której można również zasięgnąć informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

§ 23.

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza ustala Zarząd Cmentarza.
 

Rozdział VI - postanowienia końcowe

 

§ 24.

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Zarządcy Cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 25.

Książka skarg i wniosków jest dostępna w Kancelarii Zarządu Cmentarza w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski można również kierować bezpośrednio do Zarządcy Cmentarza.

§ 26.

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają do swej ważności formy pisemnej. Za promulgowanie uważa się umieszczenie na stronie internetowej cmentarza.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z późn. zm./.Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.